Algemene voorwaarden

1. Boekingen worden bij Visreis.nl per mail, telefonisch of per post aangenomen. Daarbij dienen de benodigde gegevens over de contactpersoon en eventuele medereizigers alsmede de gewenste locatie en data doorgegeven te worden.
 
2. Gepubliceerde prijzen van visreis.nl zijn gebaseerd op de volledige kosten zoals deze bekend waren ten tijde van het publiceren van de prijzen. Indien wijzigingen optreden in vervoerskosten, wisselkoersen, verschuldigde heffingen en overige gerelateerde kosten, die in directe relatie staan tot de boeking, behoudt visreis.nl zich het recht voor om de reissom aan te passen.
 
3. Visreis.nl streeft er naar uw boeking zo snel mogelijk te bevestigen. In bepaalde gevallen dienen specifieke onderdelen van een reis apart aangevraagd te worden. In deze gevallen zult u de definitieve bevestiging enkele dagen later ontvangen.
 
4. Alle bevestigingen van visreis.nl worden uitgebracht onder voorbehoud van druk- en zetfouten en of vergissingen. Hiervoor aanvaardt visreis.nl geen aansprakelijkheid. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd indien onderdelen van uw boeking wijzigen.
 
5. De persoon die bij visreis.nl de reservering plaatst is hoofdelijk aansprakelijk voor de overige reisgenoten die door hem / haar worden aangemeld. Indien een persoon die een reservering wenst te maken minderjarig is, dient een verzorgend ouder / voogd het boekingsformulier mede te onderteken. Tevens dienen specifieke persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn (zoals leeftijd of handicap) op het verloop van de reis bij de boeking direct vermeld te worden.
 
6. Alle betalingen van de door u geboekte visreis vinden plaats aan Visreis.nl. De factuur voor de aanbetaling bedraagt 100 % van vliegtickets, veerbootickets en of verzekeringen plus 25 % van het restbedrag. De restfactuur ontvangt de klant 8 weken voor vertrek en op beide facturen is een betalingstermeijn van 14 dagen van toepassing. Op iedere boeking is een bjidrage voor het VZR reisgarantie fonds van toepassing. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichte garantieregeling voor pakketreizen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 9,- per persoon. Deze kosten komen voor rekening van de boeker.
 
7. Boekingen zijn definitief indien de aanbetaling van de reissom door Visreis.nl is ontvangen. 
 
8. De restantbetaling dient 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis in bezit te zijn van Visreis.nl. Indien een boeking tot stand komt binnen de termijn van 7 weken voor aanvang van de reis dient de gehele reissom, inclusief eventuele kosten voor verzekeringen, per omgaande na verzending van de factuur van visreis.nl door de reiziger voldaan te worden.
 
9. Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Visreis.nl brengt in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling, die u vindt in artikel 11 van deze voorwaarden.
 
10. Visreis.nl streeft er naar om de definitieve reisbescheiden twee a drie weken voor aanvang van de reis per post of e-mail aan de reizigers te doen toekomen.
 
11. Alleen schriftelijke annuleringen kunnen in behandeling worden genomen. Daarbij wordt de dag van ontvangst gerekend als annuleringsdatum.
 
Annuleringskosten bedragen:
– tot 90 dagen voor vertrek € 35,- per persoon tot maximaal 20 % van de reissom plus eventueel reeds door visreis.nl aangekochte vliegtickets, huurauto etc die door de leverancier niet gerestitueerd kunnen worden.
– van 89 tm 60 dagen voor vertrek 50 % van de reissom
– van 59 tm 30 dagen voor vertrek 75 % van de reissom
– van 29 tm 15 dagen voor vertrek 90 % van de reissom
– vanaf 14 dagen voor de vertrekdatum 100 % van de reissom
 
Voor speciaal georganiseerde groepsreizen kunnen andere voorwaarden gelden welke bij de bevestiging vermeld worden. Bij annulering van “non refundable” tickets is visreis.nl genoodzaakt deze voor 100 % door te belasten. Het is verstandig om het risico van annuleren af te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
 
12. Voor elke reservering tot 8 personen, berekent visreis.nl € 30,- boekingskosten. Bij 9 tm 15 personen € 60,- en bij 16 of meer € 125,-.
 
13. Sommige verhuurbedrijven of andere intermediairs hanteren afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien van toepassing wordt de reiziger hiervan op de hoogte gesteld.
 
14. De reiziger kan na ontvangst van de bevestiging tot 28 dagen voor vertrek verzoeken tot wijziging van de reservering. Visreis.nl zal al het mogelijke in het werk stellen om in overleg met de desbetreffende instanties / organisaties deze wijzigingen door te voeren. Daadwerkelijke wijzigingen zullen door visreis.nl schriftelijk bevestigd worden. Wijzigingskosten bedragen € 30,- per wijziging met bijkomstigheid van eventuele communicatiekosten. Deze kosten dienen na facturatie per omgaande te worden voldaan. Indien de wijziging niet gehonoreerd kan worden blijft de eerdere overeenkomst geldig.
 
15. Indien een reiziger zich wil laten vervangen door een andere nog niet eerder geboekte reiziger kan dat alleen indien alle instanties en organisaties hiertoe inwilligen. De oorspronkelijk aangemelde reiziger evenals degene die hem vervangt dienen beiden een verzoek tot in de plaats stelling te ondertekenen. Beiden zijn, ieder voor zich, hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele meerkosten of wijzigings-/communicatiekosten die voortkomen uit de in de plaats stelling. Het verzoek kan tot 21 dagen voor vertrek ingediend worden. De vervangende reiziger neemt alle verplichtingen voortkomend uit de reisovereenkomst over van de oorspronkelijke reiziger.
 
16. Bij vertrek en tijdens de gehele reis dienen de deelnemende personen allen over de benodigde reispapieren als visum, paspoort, rijbewijs, vaccinatiebewijs, groene kaart, etc. te beschikken. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze papieren. Visreis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien reizigers niet aan de reis of onderdelen daarvan kunnen deelnemen als gevolg van een tekortkoming in de reispapieren.
 
17. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient binnen 48 uur (bij voorkeur schriftelijk) aan de betrokken reisleider of dienstverlener gemeld te worden. De betrokken reisleider / dienstverlener kan ter plaatse sneller een passende oplossing treffen dan door visreis.nl kan worden geregeld.
 
18. Indien een klacht na melding tijdens de reis niet bevredigend wordt opgelost kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij visreis.nl.
 
19. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich te vergewissen van de exacte tijdstip van vertrek bij de desbetreffende instanties.
 
20. Visreis.nl is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van visreis.nl. Hierbij dient rekening gehouden te worden met algemeen bekend te achten feiten die gelden voor onze bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden tegen het licht van de lokale bijzonderheden, technische mogelijkheden en beperkingen en gewoonten die onze bijzondere bestemmingen met zich meebrengen, alsook het avontuurlijke karakter daarvan.
 
21. Indien zich bijzondere situaties voordoen als storm, overvloedige regen en ander natuurlijk ongemak kan er in beginsel geen compensatie worden vertrekt voor niet geviste dagen. Dit gebeurt in overleg met de leverancier ter plaatse. Hij/zij is degene die hierover beslist.
 
22. De deelnemer(s) is/zijn ermee bekend dat deelname aan visreizen, risico’s van schade inhoudt voor zich-/haarzelf, zijn/haar goederen en/of goederen van derden. Ondergetekende neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar eigen rekening. Visreis.nl en de aan haar gelieerde partijen en haar/hun bestuursleden en medewerkers worden niet aansprakelijk gehouden voor enige schade die ondergetekende en/of zijn/haar medereiziger(s) en/of derden lijdt/lijden, letsel- en immateriële schade daaronder begrepen, uitgezonderd het geval dat de schade te wijten is aan nadrukkelijk aanwijsbare opzet of grove schuld van Visreis.nl.
 
23. Voor zover visreis.nl aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade als derving van reisgenot of schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom bedragen.
 
24. Voor zover visreis.nl aansprakelijk gehouden kan worden voor andere schade dan boven genoemd zal de vergoeding ten hoogste twee maal de reissom bedragen.
 
25. De deelnemer(s) stemmen in dat alle gevolgen voortkomende uit zijn/haar deelname voor eigen rekening zijn. Hieronder valt o.a. schade toegebracht aan boten, huurauto en of woningen en/of eigen schade (materialistisch en/of letselschade). Visreis.nl en de lokale uitvoerende partner kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bovenstaande. Derhalve adviseren we de deelnemer(s) dringend om een goede reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. 
 
26. Visreis.nl behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren indien na sommatie niet wordt voldaan aan gestelde voorwaarden. In dat geval zullen alle kosten voortvloeiend uit de annulering worden doorbelast en reeds betaalde gelden niet worden terug betaald.
 
27. Alle gepubliceerde prijzen zijn in Euro’s tenzij anders vermeld.
 
28. Bij een groepsreis behoudt visreis.nl zich het recht voor om de reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen lager is dan het vermelde minimum aantal deelnemers. Indien visreis.nl binnen de gestelde termijn de reis annuleert zal de reiziger zijn / haar betaalde reissom volledig gerestitueerd krijgen binnen 14 dagen na de schriftelijke annulering van visreis.nl. De reiziger heeft dan geen recht op schadeloosstelling.
 
29. De reiziger verplicht zich bij deelname aan een (groeps)reis om alle aanwijzingen te volgen van uitvoerend personeel ten einde een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die hinder of last oplevert voor een goede uitvoering van de reis kan door de reisorganisatie van de reis, of het vervolg er van, worden uitgesloten. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
 
30. Indien er zwaarwegende redenen zijn om wijzigingen door te voeren bij reeds geboekte (groeps)reizen wordt u hierover binnen 5 werkdagen na bekend worden van de situatie schriftelijk geïnformeerd. Daarbij zal er een alternatief worden aangeboden. Indien u niet akkoord gaat met het voorgestelde alternatief kunt u de reis kosteloos annuleren binnen 3 dagen na ontvangst van de schriftelijke wijzigingsvoorstel. Indien onderdelen van de reis onuitvoerbaar blijken na vertrek zal visreis.nl trachten een passend alternatief te verzorgen.
 
31. Per locatie kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing. In zulks een geval wordt u bij uw reservering hiervan op de hoogte gebracht.
 
32. Gewonnen prijzen dienen binnen 1 jaar na het winnen (per datum) te worden vastgelegd en definitief geboekt. Daarna komen de prijzen te vervallen.
 
33. Voor wijzigingen die plaats vinden door omstandigheden als terrorisme, natuurgeweld, (burger)oorlog, overheidsbeslissingen en andere situaties van overmacht kan
Visreis.nl niet  aansprakelijk worden gesteld. Reeds gemaakte en eventuele extra kosten (zoals voor vluchten met non-refundable tickets, etc) die hier uit voort vloeien zijn voor rekening van de klant.
 
34. Voor wijzigingen nadat een boeking definitief is geworden en op verzoek van de reiziger brengt Visreis.nl € 25,- wijzigingskosten in rekening.  
 
Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 
Laatst herzien 17 april 2024
 
VISREIS.NL
Joris Nieuwenhoff
’s Gravensloot 39
3471 BP Kamerik
info@visreis.nl
+31 (0) 348 - 201 266